Veelgestelde vragen


Vragen die je hieronder beantwoord vind, zijn de volgende:

  1. Wat maakt massage bij kanker verschillend van andere massages?
  2. Wat kan ik verwachten van een masseur van het netwerk massage bij kanker België
  3. Waarom onze opleiding garant staat voor kwaliteit en veiligheid?
  4. Hoe opleidingen te vergelijken?
  5. Waarom wij ervoor kiezen niet met de KMO-portefeuille te werken

 

1.Wat maakt massage bij kanker verschillend van andere massages?

Om begripsverwarring te voorkomen: als wij hier spreken over Massage bij kanker, verwijzen we naar de massages zoals ze in onze opleiding worden aangeleerd. Dat betekent dus volgens de inhoudelijke kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen van de Society for Oncology Massage. Dat komt niet noodzakelijk overeen met wat andere opleidingen ‘Massage bij kanker’ hiermee bedoelen.  Verschillende opleidingen nemen de ‘herstel- en balansmassage’ als basis. Die is volledig verschillend van wat wij aanleren.

Wie kanker heeft of heeft gehad, wordt geconfronteerd met heel wat nevenwerkingen van zowel de ziekte als de behandelingen. In onze opleiding leer je hoe je massage aan te passen op maat van de individuele cliënt.
De aanpassingen situeren zich op vlak van druk, duur, positionering en de plaatsen op het lichaam waar je wel of niet masseert. Afhankelijk van lokale of algehele contra-indicaties en aandachtspunten wordt samen met de cliënt een massageplan op maat afgesproken. De masseur vertrekt hierbij steeds in de eerste plaats van wat veilig is.

2.Wat kan ik verwachten van een masseur van het Netwerk Massage bij kanker België?

Je kan er vanuit gaan dat alle masseurs die lid zijn van ons netwerk naast de basisopleiding massage bij kanker ook jaarlijks bijscholing hebben gevolgd.  Wie deze opleiding volgde, maar niet deelnam aan de bijscholingen, wordt van onze website verwijderd. Zo willen wij optimaal kwaliteit bieden voor personen die op zoek zijn naar een verantwoorde massage.
De masseur zal alvorens te masseren eerst vragen stellen i.v.m. de diagnose en behandelingen, om op basis daarvan een veilige massage te kunnen geven.  Deze intake kan zowel telefonisch voorafgaand aan de massage, als via mail of op het moment van de massage zelf gebeuren. Iedere masseur heeft daarin zijn eigen manier van werken.
Je zal altijd vrij zijn om mee te geven wat je niet aangenaam vindt en er wordt ten allen tijde rekening gehouden met wat jij wel of niet wenst.  Als wat je vraagt niet in overeenstemming is met wat in jouw conditie op dat moment mogelijk is,  zal de masseur je uitleggen waarom dat zo is en samen met jou andere mogelijkheden bespreken.  We werken vaak met een lager druklevel dan bij een ‘gewone’ massage, om zoveel mogelijk op de ontspanning te werken en geen extra energie te vragen van het lichaam. Er wordt bij cliënten die nog in behandeling zijn nooit met massage-olie gewerkt die etherische oliën bevatten.

3. Waarom onze opleiding garant staat voor kwaliteit en veiligheid?

Bij onze opleiding heb je het voordeel dat je zeker bent van de kwaliteit, omdat wij inhoudelijk de kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen van de Society for Oncology Massage volgen.  Dat zijn de internationale pioniers op vlak van massage bij kanker, en hun richtlijnen zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar praktijkervaring en menig wetenschappelijk onderzoek.
Hun norm ligt veel hoger dan de eisen die op dit moment in België gesteld worden om jezelf ‘masseur bij kanker’ te mogen noemen.  Wij hopen hierin dan ook een voorbeeld te stellen, opdat ook andere opleidingen zich niet te snel tevreden zouden stellen op vlak van veiligheid.

In België bestaat er ook nog geen duidelijke wetgeving op vlak van massage bij kanker. Het is dus nuttig te kijken welke internationale referenties een opleiding/lesgever heeft,  gezien in landen als Nederland, Engeland, Schotland, Amerika, Canada etc. deze wel bestaan.

Onze lesgeefster Katrien Meeussen is aangesloten bij en erkend door de Society for Oncology Massage, als preferred practitioner. Ze  is daarnaast ook aangesloten bij het Netwerk Massage bij kanker, waarvan alle massagetherapeuten in Nederland opgenomen zijn in de digitale verwijsgids oncologie van het IKNL (integraal kankercentrum Nederland).  Katrien heeft dan ook zeer veel geïnvesteerd in gespecialiseerde opleidingen in Nederland en Schotland en liep langdurig zelf stage op oncologie-hematologie en het oncologisch dagziekenhuis van verschillende grote Antwerpse ziekenhuizen alvorens te beginnen lesgeven. Ook bij Instituut Massage bij kanker in Nederland observeerde en assisteerde ze bij enkele opleidingen, voorafgaand aan het opstarten van haar eigen opleiding.  Daarnaast blijft ze zich continu bijscholen.

Wat uniek is aan onze opleiding voor België, is de professionele één op één begeleiding en feedback wat het praktijkgedeelte betreft (dat buiten de lesdagen om doorgaat).

4. Hoe opleidingen vergelijken? 

 Zoek op de opleidingswebsite  wie de lesgever is , waar die zelf opleiding ‘massage bij kanker’ heeft gevolgd én waar die zich nadien nog heeft bijgeschoold en wanneer. Ga ook na wat de praktijkervaring was van de lesgever o.a. op oncologie, nog voor die is beginnen lesgeven.  Ga na of de informatie volledig en duidelijk is en of er open gecommuniceerd wordt op de website of neem telefonisch contact op met de verschillende opleidingsinstituten om hier antwoord op te krijgen.

Stel uitgebreid vragen over wat te verwachten van de inhoud en waarom je voor die opleiding zou kiezen. Laat je niet enkel leiden door de prijs of de locatie of ‘mooie woorden’.  Ook een ‘goedkope’ opleiding is ‘te duur’ als je achteraf het gevoel hebt dat je er eigenlijk niet echt iets mee kan doen in de praktijk, omdat je toch nog kennis mist. En jammer genoeg horen we dit steeds meer van collega’s masseurs.  Zoek dus zeker ook naar referenties van voormalige cursisten over de betreffende opleiding.

Wees ook kritisch over wat je leest: slimme marketeers nemen vlot informatie van andere websites over zonder zelf de nodige kennis te hebben.  Sinds wij zelf uitgebreid communiceerden over het belang van aandacht voor het lymfesysteem bij massage bij kanker,  hebben nu de meeste opleidingen dat ook in hun cursus opgenomen. Wat op zich een positief gegeven is.   Jammer genoeg is het feit dat het ‘lymfeprotokol’ in de cursus staat nog steeds geen garantie voor een correcte toepassing ervan.  Ga zeker goed na of jouw lesgever zelf ook in deze materie les heeft gevolgd,  bij welke opleidingsinstantie dat dan was en  hoe die zelf begeleid is in het aanleren ervan.  Dit is immers geen eenvoudige materie die je maar snel even gaat aanleren aan je studenten terwijl je zelf de kennis gewoon uit boeken, van een webinar of ‘via via’ hebt geleerd. Een goede opleiding met individuele feedback en uitgebreide praktijkervaring zijn hierin uiterst belangrijk.

In dit artikel ‘Is your therapist trained‘ vind je meer info i.v.m. de vragen die je kan stellen om na te gaan of je ‘masseur bij kanker’ voldoende weet waar hij of zij mee bezig is.

Wij gaan ervan uit dat je onze eigen opleiding met dezelfde kritische blik benadert en staan dan ook klaar om jouw vragen te beantwoorden. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je je ook na het volgen van de opleiding nog goed voelt bij de gemaakte keuze, en dat je kiest voor een opleiding die veiligheid voor kankerpatiënten vooropstelt.

Onze missie is ‘massage bij kanker’ op een veilige manier toegankelijk maken voor kankerpatiënten. En dat kan enkel als we voortdurend kritisch blijven en praktijken die hier niet mee in overeenstemming zijn durven benoemen.  We blijven ook met eenzelfde kritische blik naar onszelf kijken en zijn continu aan het bijscholen en ervaringen aan het uitwisselen met collega lesgevers die dezelfde kwaliteit nastreven, om optimaal op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op vlak van  massage en oncologie. We kijken er dan ook naar uit onze kennis met jou te kunnen delen.

5. Waarom wij ervoor kiezen niet met de KMO-portefeuille te werken?

Wij krijgen heel regelmatig de vraag of bij ons met de KMO-portefeuille betaald kan worden.  Daarom hebben we uitgebreid onderzocht wat hiervan de voor- en nadelen zijn zowel voor de klant als voor ons als opleidingsverstrekker. De conclusie was dat het noch voor ons, noch voor de klant een voordeel zou opleveren.  Om deze optie als dienstverlener aan te bieden, moet je namelijk een vrij groot bedrag neertellen om een audit te laten doen, alvorens de KMO-portefeuille toegekend wordt.  Daarnaast komen er bij die toekenning heel veel extra administratieve verplichtingen bij. Dat zou voor ons betekenen, dat we enerzijds het bedrag voor de audit zouden moeten terugverdienen, dus onze prijzen laten stijgen. Anderzijds zouden we extra personeel moeten aanwerven om de administratieve verplichtingen op te volgen, dus wederom de prijs laten stijgen. Waardoor het voordeel van 40% eigenlijk een illusie zou worden. Of we zouden aan kwaliteit moeten inboeten door tijd die nu geïnvesteerd wordt in kennisontwikkeling en begeleiding van cursisten, te gebruiken voor deze bijkomende administratie.  Noch de klant, noch wijzelf, zouden daar dus beter van worden.

De KMO-portefeuille is een interessant systeem voor grote opleidingsstructuren die sowieso met administratieve krachten werken en een heel groot aantal opleidingen per jaar aanbieden. Wij verkiezen echter te investeren in inhoud en kwaliteit en onze klanten ook ‘waar voor hun geld’ te geven, door ervoor te zorgen dat we aan alle inhoudelijke en kwalitatieve normen die er bestaan op internationaal vlak voldoen. Zo zit onze opleiding momenteel in de laatste fase van erkenning bij de Society for Oncology Massage in de VS.  Ook daarvoor moet heel wat werk verricht worden op vlak van aanvraagdossiers schrijven en de aansluiting is eveneens een financiële investering. Maar hiervoor kiezen we bewust, omdat we weten dat dit bijdraagt aan onze kwaliteit. En daar gaat het ons om: dat wij inhoudelijk kwaliteit kunnen bieden en daar ook onze focus blijven houden  Net zoals je als massagetherapeut ook niet de helft van je week bezig wil zijn met dossiers over je cliënten in plaats van met massages, maken wij bewust deze keuze om de focus te leggen op inhoudelijke kwaliteit en aandacht en betrokkenheid voor onze cursisten, eerder dan grootschaligheid en administratieve groei.