Ethische code Massage bij kanker België


ETHISCHE CODE Massage bij kanker België

INLEIDING

In het belang van een ethisch verantwoorde en kwaliteitsvolle dienstverlening en beroepsuitoefening in de “massage bij kanker”, heeft de stuurgroep van “Massage bij kanker België’ (MBKB) in juni 2018 een ethische commissie opgericht. Deze commissie is samengesteld uit de regiocoördinatoren MBKB.

Binnen de ethische commissie werd een ethische code opgesteld. Deze geldt als kwaliteitskeurmerk voor alle personen die opgeleid werden bij “Massage bij kanker België” en deze methode gebruiken in de uitoefening van hun activiteiten voor massage bij kanker. Het ondertekenen en navolgen van deze ethische code geldt als voorwaarde voor het lidmaatschap van MBKB.

De ethische code benoemt de waarden, handelingen en verplichtingen die eigen zijn aan de discipline van massage bij kanker, aan de praktische uitoefening daarvan en aan het lidmaatschap van het netwerk Massage bij kanker België.

De leden van dit netwerk erkennen, hanteren en respecteren de specifieke methodieken die gelden binnen de hierboven genoemde methode van massage.

KERNELEMENTEN VAN DE ETHISCHE CODE

1. Deze ethische code omschrijft de elementen die van belang zijn voor een ethische beroepsuitoefening van de massage bij kanker. Zij wordt aldus beschouwd als een uitdrukking van de kernvoorwaarden voor het garanderen van een professionele identiteit en integriteit, zodat de samenleving weet wat ze van deze discipline en haar beoefenaars mag verwachten. De massagetherapeuten garanderen dat zij het aan hen geschonken vertrouwen en de door hen opgenomen verantwoordelijkheid correct weten in te schatten en als dusdanig begrijpen.

2. Deze ethische code zorgt voor richtlijnen in de professionele activiteiten en relaties, en zal bijdragen tot een ondubbelzinnige en duidelijk aangepaste ethische besluitvorming en attitude. De massagetherapeut werkt hiervoor vanuit een welomschreven therapeutische attitude (Sensible/embodied presence) waarin hij zich als expert op het niveau stelt van de cliënt en voortdurend nastreeft dat de patiënt/cliënt zich gerespecteerd en begrepen voelt.

3. Zij definieert de relatie van de massagetherapeut met de cliënt, andere zorgverstrekkers, netwerk Massage bij Kanker België” en de maatschappij.

4. Zij vormt eveneens een middel voor de professionele zelfregulatie en kan in die zin worden beschouwd als het instrument bij uitstek voor het regelen van de deontologische attitude en voor het zich rekenschap geven van de masseur/massagetherapeut ten overstaan van de hoogst mogelijke standaarden in de disciplinebeoefening.

OPLEIDING
Het toepassen van massage bij kanker, conform de hierboven genoemde methode, kan enkel gebeuren door masseurs/massagetherapeuten die werden opgeleid door “Massage bij kanker België”, “Massage bij Kanker Nederland”, “Formations massage mieux être (Catherine Bauraind), “Arboressence” en de “Society for Oncology Massage” USA, hiervoor een certificaat of diploma behaalden en officieel werkzaam zijn in de sector.
Om erkend te blijven als lid van het netwerk verplicht de masseur/massagetherapeut zich er toe om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in massage bij kanker en zich permanent bij te scholen door hiervoor minstens één keer per jaar een vervolmakingscursus te volgen aan één van de hierboven vermelde instituten.

PROFESSIONEEL GEDRAG
De leden van het netwerk gedragen zich op een professionele en ethisch verantwoorde wijze door:
 enkel diensten te leveren waarvoor zij gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn;
 gegevens over cliënt bij te houden die relevant zijn voor de verstrekte diensten (rekening houdend met de wet op de privacy);
 alle contra-indicaties te bespreken die gerelateerd zijn aan de te leveren diensten;
 indien nodig de cliënt door te verwijzen naar een gekwalificeerd behandelaar als de eigen competentiedomeinen overschreden worden;
 geen valse of foute informatie te verstrekken over de massage bij kanker of het netwerk;
 geen handelingen uit te voeren die indruisen tegen de principes en doelstellingen van de deze discipline;
 op een eerlijke manier hun diensten te leveren aan de cliënt.

RESPECT VOOR CLIËNTEN
 De leden hebben respect voor de fysieke en emotionele toestand van hun cliënt.
 Ze maken nooit misbruik van hun professionele hoedanigheid als masseur/massagetherapeut.
 Het is verboden om eender welke vorm van seksueel contact te hebben met de cliënt.
 Zij houden rekening met de individuele grenzen en verlangens van de cliënt, voor zover deze niet indruisen tegen de persoonlijke, professionele en ethische grenzen van het lid.
 Zij respecteren de integriteit en de individualiteit van elk persoon.
 Zij vermijden eender welke vorm van discriminatie tegenover cliënten en collega’s.
 De leden zijn er aan gehouden om vertrouwen te scheppen en te bewaren tussen zichzelf en hun cliënt en duidelijk grenzen af te bakenen om een sfeer van professionaliteit te garanderen.

PROFESSIONEEL VOORKOMEN
 De leden besteden de grootste zorg aan hygiëne en professioneel voorkomen;
 Aan de door hen gebruikte uitrusting;
 Aan het kantoor, de praktijkruimte en toebehoren.

COMMUNICATIE EN BEROEPSGEHEIM
 De leden communiceren duidelijk en oprecht.
 De leden communiceren in hun praktijk duidelijk dat zij gebonden zijn door de ethische code van de vereniging.
 Ze behandelen alle verkregen informatie als strikt vertrouwelijk en zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de geldende EU privacywetgeving.
 Zij geven duidelijke informatie over de gebruikte technieken en verduidelijken elk facet van hun professionele handeling indien gewenst.

PROFESSIONELE HOFFELIJKHEID
 De leden houden de ethiek van deze discipline te allen tijde in ere. Ze houden zich aan de reglementen van het netwerk en respecteren benamingen, logo’s en copyrights (al of niet gereglementeerd) .
 De leden streven permanent naar professionele uitmuntendheid.
 Zij zorgen voor permanente bijscholing in de functionele competentiedomeinen van hun beroepsactiviteiten door training en vorming.

SUPERVISIE
 Indien een lid geconfronteerd wordt met een probleem met een cliënt, dan kan hij advies vragen aan het netwerk;
 Indien een cliënt een klacht formuleert ten aanzien van een lid, dan meldt het lid dit bij het netwerk. Een cliënt kan de klacht ook rechtsreeks indienen bij het netwerk.
 De netwerk legt de klacht ter bespreking voor aan haar ethische commissie.
 Indien de ethische commissie van het netwerk een klacht ontvangt, dan hoort zij zowel de persoon die de klacht formuleerde als diegene waartegen de klacht werd geformuleerd.
 De ethische commissie van het netwerk kan (de verlenging van ) een lidmaatschap opschorten of weigeren. Zij kan indien nodig aan een lid de opdracht geven om zich (tijdelijk) te laten superviseren.
 Supervisie kan enkel gebeuren door een lid dat zelf ten minste vijf jaar praktijkervaring heeft in de discipline waarvoor de supervisie aangewezen is.

GEBRUIK VAN EIGENDOMSRECHTEN
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en heeft enkel een individueel karakter. Het is niet toegestaan om certificering door het netwerk op welke wijze dan ook door te geven aan partners, familieleden, personeel of een bedrijf.

Deze ethische code werd ontwikkeld door Anne Beyers, regio-coordinator MBK voor Vlaams-Brabant en alle copyrights komen haar toe. Deze tekst mag op geen enkele manier in zijn geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.